Plattegrond
    Bijkomende kosten
    Verhuren of verkopen
    Contact
    Links
    Disclaimer

 Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Met deze website wordt bedoelt de website www.chaletsmakkum.nl en / of www.chalets-makkum.nl

De gegevens op deze website, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden. 
Chalets-Makkum heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Chalets-Makkum staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Chalets-Makkum aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Chalets-Makkum wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Chalets-Makkum garandeert evenmin dat de websitesite foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Chalets-Makkum niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Chalets-Makkum wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Chalets-Makkum, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, beeldmateriaal en logo`s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van, Chalets-Makkum de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op deze website en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.